Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Văn Hải
Ngày phát hành/Issued date: 26/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Nguồn số liệu về các đặc điểm sinh trưởng của cá sòng Nhật ở phía Tây vịnh Bắc Bộ được thu thập qua 2 chuyến điều tra nguồn lợi ở vùng Đánh cá chung Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2013 và thu thêm từ 4 chuyến thu mẫu sinh học nghề cá tại các bến cá trọng điểm ở Bắc Bộ. Tổng số 603 cá thể cá sòng Nhật đã được đo chiều dài, cân khối lượng và 63 mẫu đá tai cá sòng Nhật đã được thu thập để xác định tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy cá sòng Nhật là loài cá sinh trưởng bất đẳng, tăng trưởng về khối lượng nhanh hơn tăng trưởng về chiều dài ở cả giới đực và cái. Tốc độ tăng trưởng về chiều dài của cá sòng Nhật giảm đi ở các nhóm tuổi lớn hơn. Cấu trúc quần đàn cá sòng Nhật ở phía Tây vịnh Bắc Bộ bao gồm 6 nhóm tuổi, trong đó nhóm tuổi từ 0+ - 2+ chiếm đa số trong quần đàn.


Xem/download