Thông tin chung

Tác giả/Author: Thái Thị Kim Thanh
Ngày phát hành/Issued date: 29/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Bài báo dựa trên kết quả phân tích 184 mẫu TVPD thu thập được trong 6 chuyến khảo sát ở vùng biển ven bờ phía tây vịnh Bắc Bộ trong 2 năm 2012 – 2013, đã xác định được 347 loài thực vật phù du thuộc 5 ngành tảo: Ngành tảo Silic (193 loài), ngành tảo Giáp (148 loài), ngành tảo Lam (3 loài), ngành tảo Kim (2 loài) và ngành tảo Mắt (1 loài). Kết quả đã xác định được 7 loài thực vật phù du chiếm ưu thế trong vùng biển nghiên cứu, trong đó có 4 loài chiếm ưu thế vào mùa gió Tây Nam là Chaetoceros pseudocurvisetus, Pseudo-nitzschia spp, Thalassionema frauenfeldii, Thalassiosira mala và 4 loài chiếm ưu thế vào mùa gió Đông Bắc là Chaetoceros affinis, Chaetoceros lorenzianus, Thalassionema nitzschioides, Pseudo-nitzschia spp. Mật độ trung bình của thực vật phù du 4.348.000 tb/m3, mật độ trung bình thực vật phù du trong mùa mùa gió Tây Nam là 5.606.000 tb/m3, cao hơn mùa gió Đông Bắc 3.091.000 tb/m3. Giá trị tính đa dạng trung bình là 4,21, cho thấy quần xã thực vật phù du trong vùng biển nghiên cứu ở mức đa dạng phong phú.


Xem/download