Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguễn Khắc Bát
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2017
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


Tóm tắt

 Tổng số 96 mẫu vật các loài hải miên thuộc giống Haliclona sống trên rạn san hô đã được thu thập lặp lại hai lần từ  21 mặt cắt cố định, được thiết kế đại diện ở vùng biển ven đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận từ năm 2013 - 2014 bằng phương pháp lặn Scuba. Mẫu vật được ghi chép các đặc điểm hình thái, màu sắc, dạng sống, độ sâu cũng như phân tích cấu trúc hiển vi để định loại. Kết quả phân tích cho thấy đã ghi nhận được tám loài hải miên thuộc giống Haliclona. Những loài hải miên thuộc giống Haliclona  thường gặp trong khu vực này là: Haliclona (Gellius) fibulata; Haliclona sp1.; Haliclona sasajimensis; và Haliclona (Gellius) cymaeformis. Phần lớn các loài hải miên thường gặp này là đại diện chung của khu hệ động vật ở khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương được tìm thấy trên khắp vùng biển Nam Trung Bộ Việt Nam.

Từ khóa: Hải miên, Phú Quý; Haliclona (Gellius) fibulata; Haliclona sp1.; Haliclona (Gellius) cymaeformis, Gai xương

 Summary                   

A total of 96 sponge specimens of genus Haliclona dwelling in the coral reefs of Phu Quy island, Binh Thuan province was twice repeadly sampled from designed 21 transects in 2013 to 2014 using SCUBA diving. Eight species of genus Haliclona were recorded. The most abundant and common sponges in this area are: Haliclona (Gellius) fibulata; Haliclona sp. bule; Haliclona sasajimensis; and Haliclona (Gellius) cymaeformis. Most species are common representatives of the Indo-Pacific fauna found throughout the South Central Coast of Vietnam.   

Key words: Sponges; Phu Quy; Haliclona (Gellius) fibulata; Haliclona sp1.; Haliclona (Gellius) cymaeformis, Spicules.


Xem/download