Thông tin chung

Tác giả/Author: Bùi Quang Mạnh
Ngày phát hành/Issued date: 28/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Bài báo là kết quả nghiên cứu trên 485 con cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) và cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) được nuôi trong hai lồng nhựa hình trụ tròn tại vịnh Vân Phong, Khánh Hoà từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014 với thức ăn được sử dụng chủ yếu là cá nục và cá trích. Cá ngừ giống sau khi khai thác từ tự nhiên và thả nuôi có dấu hiệu bị giảm khối lượng trong tháng đầu. Đến tháng 9/2014 cá ngừ vây vàng đạt khối lượng trung bình là 17,4 kg/con; cá ngừ mắt to đạt 26,8 kg/con. Giai đoạn cá nuôi có khối lượng nhỏ hơn 20 kg/con, tốc độ tăng trưởng của cá đạt cao nhất là 1,5 kg/tháng. Giai đoạn cá nuôi có kích cỡ trên 20kg, tốc độ tăng trưởng đạt từ 1,8 đến 2,4 kg/tháng. Tỷ lệ sống của cá ngừ vây vàng đạt 58,8% cao hơn nhiều so với cá ngừ mắt to đạt 25,3%.


Xem/download