Thông tin chung

Tác giả/Author: Vũ Việt Hà
Ngày phát hành/Issued date: 20/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Sản lượng và cường lực khai thác bền vững ghẹ xanh ở vùng biển Kiên Giang năm 2014 được xác định dựa trên kết quả phân tích biến động quần thể khi thay hệ số khai thác theo mô hình sản lượng/lượng bổ sung dựa trên những thông tin về trữ lượng nguồn lợi và đặc điểm sinh học quần thể của loài. Trữ lượng nguồn lợi ghẹ xanh năm 2014 ở vùng biển Kiên Giang ước tính là 5,296 ngàn tấn và sản lượng khai thác là 6,2 ngàn tấn. Kết quả phân tích từ mô hình cho thấy, sản lượng khai thác bền vững tối đa đối với loài ghẹ xanh trong năm 2014 là 5,14 ngàn tấn và cường lực khai thác bền vững tối đa là 1.375 phương tiện khai thác. Cường lực khai thác ghẹ xanh ở năm 2014 đã vượt cường lực khai thác bền vững tối đa là 20% và trữ lượng nguồn lợi ghẹ xanh đang trong tình trạng suy giảm.


Xem/download