Thông tin chung

Tác giả/Author: Bùi Thanh Hùng
Ngày phát hành/Issued date: 22/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Bài báo đã sử dụng bộ số liệu thực đo nhiệt-muối trong các chuyến điều tra liên hiệp Việt-Trung (2006-2012) tại vịnh Bắc Bộ để kiểm chứng các kết quả dự báo từ mô hình Mecator của dự án Movimar. Mặc dù có những nguyên nhân như: cấu trúc của hai bộ dữ liệu có khác nhau về thời gian và không gian, dữ liệu mô hình được dự báo theo trung bình ngày và theo các tầng chuẩn trong khi dữ liệu thực đo được thu tức thời, vị trí thu số liệu thực đo cũng không trùng với nút lưới của mô hình,tuy nhiên kết quả phân tích cho thấy:Tại các tầng nước gần mặt nhiệt độthực đo và mô hình có sự tương đồng cao (chỉ số P thường lớn hơn 0,05), hệ số tương quan dương và dao động trong khoảng 0,8-0,96, các dải nhiệt độ và khoảng dao động từ dữ liệu mô hình -thực đo chênh lệch không đáng kể.Đối với độ muối, hệ số tương quan giữa số liệu mô hình và thực đo tại các tầng và toàn cột nước thấp hơn so với nhiệt độ (0,5-0,8), phân tích t-test cũng cho thấy chỉ số P hầu hết nhỏ hơn 0,05. Như vậy số liệu nhiệt độ của mô hình có giá trị gần với giá trị thực đo hơn so với độ muối.Trong điều kiện hiện tại về nhu cầu, khả năng cung cấp dữ liệu hải dương phục vụ dự báo ngư trường thì bộ số liệu từ mô hình Mecator có thể đáp ứng được yêu cầu làm đầu vào của mô hình dự báo ngư trường. Để có được kết quả phân tích đánh giá tốt hơn cầnthu thập những dữ liệu chuyên sâu cho việc kiểm chứng và hiệu chỉnh mô hình dự báo các trường hải dương từ đó sẽ nâng cao được chất lượng dự báo ngư trường khai thác hải sản.


Xem/download