Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Văn Hướng
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2018
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Vùng biển Đông Nam Bộ là một trong những ngư trường trọng điểm khai thác đối tượng cá chỉ vàng. Để dự báo ngư trường khai thác đối tượng này được tốt hơn thì việc xây dựng bộ chỉ số các yếu tố liên quan đến sự phân bố của chúng trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa năng suất khai thác cá chỉ vàng với các yếu tố hải dương, môi trường biển.Kết quả nghiên cứu thấy rằng, vào mùa gió Đông Bắc, có 5 nhân tố chính ảnh hưởng đến sự biến đổicủa năng suất khai thác cá chỉ vàng đó là nhiệt độ tầng mặt (T0), dị thường nhiệt độ tầng mặt (Ano), gradient nhiệt độ theo phương ngang tầng mặt (Grad0), hàm lượng chlorophyll a (Chlo) và dị thường độ cao mực nước biển (Alti) trong khi mùa gió Tây Nam có 7 nhân tố chính là nhiệt độ tầng mặt, dị thường nhiệt độ tầng mặt, gradient nhiệt độ theo phương ngang tầng mặt, tầng 25m (Grad25), độ muối nước biển tầng mặt (Sal0), hàm lượng chlorophyll a và mật độ động năng rối (EKE).Trong mùa gió đông bắc, năng suất khai thác cá chỉ vàng cao nhất ở những nơi có T0 trong khoảng 26,5-27,0oC, Ano trong khoảng -1,0-0,5oC, Gra0 trong khoảng 0,02-0,04oC/km, Chlo trong khoảng 0,5-1,0mg/m3 và Alti trong khoảng 20-25cm. Mùa gió tây nam, chúng tập trung cao nhất ở những nơi có T0 trong khoảng 29,5-30,0oC, Ano trong khoảng 1,0-1,5oC, Gra0 trong khoảng 0,02-0,04oC/km, Gra25 trong khoảng 0,10-0,12oC/km, độ muối trong khoảng 33,0-33,5‰, Chlo trong khoảng 0,2-0,5mg/m3và mật độ động năng rối trong khoảng 1000-1500 cm2/m2.

Từ khóa: Bộ chỉ số thích ứng sinh thái, cá chỉ vàng, năng suất khai thác, Đông Nam Bộ

Abstract

Southeastern region of Viet Nam is one of the key fishing grounds exploited yellowstrip scad (Selaroides leptolepis). To forecast fishing ground for this species is better, the construction of the index (approximately optimal) based on correlation calculation, the selection of the main environmental factors are very important. Based on the calculated value of AIC, the main environmental factors related to areas likely to hight fishing productivity of yellowstrip scad.In Northeast monsoon, there are 5 factors and the highest of catch per unit effort of yellowstrip scad was observed in areas with sea surface temperature rangesof 26,5-27,0oC, surface temperature anomalies in the range of -1,0-0,5oC, Gra0 in the range of 0,02-0,04oC/km, Chlo in the range of 0,5-1,0mg/m3 and Alti in the range of 20-25cm. In Southwest monsoon, there are 7 main factors andthe catch per unit effort of yellowstrip scadis highest in T0 areas of 29,5-30,0°C, Ano in the range of 1,0-1,5°C, Gra0 in the range of 0,02-0,04°C/km, Gra25 In the range of 0,10-0,12oC/km, the salinity is in the range of 33,0-33,5 ‰, Chlo in the range of 0,2-0,5mg/m3 and EKE in the range of 1000-1500cm2/m2.


Xem/download