Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Viết Nghĩa
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2018
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


Tóm tắt

   Cá nục và cá bạc má là nhóm đối tượng cá nổi nhỏ quan trọng ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, hiện đang được quan tâm nghiên cứu. Trong giai đoạn 2012-2017, tổng số 03 chuyến điều tra thủy âm đã được thực hiện bằng tàu M.V.SEAFDEC-2, đại diện cho mùa gió Tây Nam (tháng 5/2012; 6/2017) và mùa gió Đông Bắc (tháng 10/2012). Các yếu tố hải dương (viễn thám và thực đo), thủy sinh vật được thu thập, đồng bộ với số liệu độ phong phú tương đối (sA) của cá nục và cá bạc má. GAM được sử dụng để phân tích, lựa chọn các mô hình tương quan giữa phân bố của cá nục và cá bạc má với các yếu tố hải dương học ở vịnh Bắc Bộ. Kết quả cho thấy có sự tương quan chặt chẽ giữa các yếu tố hải dương và phân bố của cá nục, cá bạc má. Đối với cá nục, độ sâu là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân bố của cá ở vịnh Bắc Bộ; tiếp đến là nhiệt độ nước biển tầng mặt,dòng chảy, Chlorophyll a. Đối với cá bạc má, nhiệt độ nước biển tầng mặt, độ cao mực nước biển tác động chủ yếu đến sự phân bố của cá bạc má; tiếp đến là các yếu tố Chlorophyll a, dòng chảy, độ sâu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để phát triển các mô hình dự báo ngư trường của cá nục, cá bạc má ở vịnh Bắc Bộ.

Từ khoá: cá nục; cá bạc má; GAM; hải dương học; viễn thám; thủy âm.

Abstract

Round scad and Indian mackerel are considered the highly important speccies in the Gulf of Tonkin. During 2012-2017, total of 3 hydroacoustic surveys were conducted by using a multi-frequencies SIMRAD EK60 on board of M.V.SEAFDEC2, representative for the Southwest moonson (May 2012, June 2017) and the Northeast moonson (October 2012). The oceanographical condition in the Gulf of Tonkin during the surveys, including remote sensing data, in-situ measurements and plankton samples were collected and integrated with the relative abundance (sA) of Round scad and Indian mackerel. Generalized Additive Models (GAM) were used to finalise the best model for the Round scad and Indian mackerel in the Gulf of Tonkin. GAM showed that there was a tied relationship between oceanographical conditions and the relative abundance. It was found that DEP was the most important variables in the models for Round scad; then SST, Chlorophyll a and geographic velocity. SST and SSHa were considered the most contributed to the models of Indian mackerel; then the Chlorophyll a, geographic velocity and depth. These could contribute the scientific consideration for fishing ground forecast models of Round Scad and Indian mackerel in the Gulf of Tonkin and also whole marine waters of Vietnam.

Key words: Round scad; Indian mackerel; GAM; remote-sensing; oceanography; hydroacoustic.


Xem/download