Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Thị Kim Vân
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2018
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Khảo sát sự biến động của mật độ tảo và thành phần loài tảo trong  ao nuôi đơn và nuôi ghép tôm sú với cá măng tại xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trên 4 ao nuôi có diện tích từ 2.800 - 3.000 m2/ao, gồm 2 ao nuôi đơn (mật độ tôm sú 20 con/m2) và 2 ao nuôi ghép (mật độ tôm sú 20 con/m2 + cá măng 1 con/2m2). Các mẫu tảo trong ao được thu định kỳ 10 ngày/lần, mẫu được cố định và phân tích định tính phần loài và định lượng mật độ tảo. Kết quả phân tích mẫu cho thấy có 4 ngành tảo được phát hiện ở các ao nuôi đơn và nuôi ghép. Cấu trúc thành phần loài tảo trong mẫu thu và phân tích cho thấy đa số là các loài thuộc ngành tảo khuê (Bacillariophyta) với 14 loài (63,6%), tiếp theo là ngành tảo giáp (Pyrrophyta) với 4 loài (18,2%), ngành tảo lục (Chlorophyta) có 2 loài (9,1%) và tảo lam (Cyanophyta) có 2 loài (9,1%). Ở các ao nuôi đơn ngành tảo khuê và tảo lam là loài chiếm ưu thế, mật độ tảo khuê dao động từ 4,2 x 103– 3,1 x 105 cá thể/L và mật độ tảo lam dao động lớn và mật độ cao nhất là 3,8 x 106 cá thể/L. Ở các ao nuôi ghép ngành  tảo khuê và tảo lục chiếm ưu thế, mật độ tảo khuê dao động từ 3,8 x 103 -1,9 x 106 cá thể/L và tảo lục dao động từ 1 x 103 - 2.2 x 106 cá thể/L). Kết quả nghiên cứu cho thấy ở các ao nuôi ghép tôm sú - cá măng có mật độ tảo dao động thấp và ổn định, chất lượng nước ao nuôi tốt hơn và cho tỷ lệ sống tôm nuôi cao hơn so với các ao nuôi tôm đơn.

Từ khóa:cá măng, nuôi ghép, tảo, tôm sú, thực vật phù du.

 ABSTRACT

Study on composition and population density of algae in the monoculture and polyculture of black tiger shrimp (Penaeus monodon) with milkfish (Chanos chanos) was conducted in Hiep Thanh Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province on four earthen ponds of  2800 – 3000 m2. The trial monoculture pons (the shrimp post-larvae (PLs) were stocked at a density of 20 PLs.m-2), polyculture pons (PLs were stocked at a density of 20 PLs.m-2 with  milkfish juveniles (5 g/ind) were stocked at density of 1 fish per 2 m2. The algae samples in trial ponds were collected andevaluatedperiodically for 10 days. The results showed that there were 04 phyla was found in monoculture and polyculture of ponds. A number species and the percentage of Bacillariophyta was found 14 species (63.6%), Pyrrophyta 04 species (18,2%), Cyanobacteria 02 species (9,1%) and Chlorophyta was found 02 species (9,1%). In monoculture ponsthe Bacillariophyta and Cyanobacteria were dominant species, fluctuations density of Bacillariophyta 4,2 x 103- 3.1 x 105 ind/L, Cyanobacteria was the highest algae density 3,8 x 106 ind/L. A number species of Bacillariophyta and Chlorophytawere dominantin polyculture pons, fluctuations density of Bacillariophyta and Chlorophyta were 4,2 x 103- 3.1 x 105 ind/L, 1 x 103 - 2.2 x 106 ind/L respectively.In this study shows that in the polyculture ponds of black tiger shrimp with milkfish, will be stabilize the density algae, cyanobacteria limited in the pond, improves water quality and survival of shrimp.

 Key words: black tiger shrimp, algae, milkfish, polyculture, water quality, Zooplankton

 


Xem/download