Thông tin chung

Tác giả/Author: Đỗ Thị Tuyết
Ngày phát hành/Issued date: 27/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Báo cáo được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu của 08 đợt điều tra khảo sát ở vùng nuôi ngao Meretrix lyrata ven biển Hải Phòng trong năm 2011 - 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngao tăng trưởng khá đồng đều về chiều dài và khối lượng. Tốc độ sinh trưởng của ngao nuôi cửa sông Văn Úc nhanh hơn ngao nuôi ở vùng cửa sông Bạch Đằng, tuy nhiên mức độ chênh lệch không lớn. Tốc độ sinh trưởng của ngao khác nhau theo mùa, mùa mưa cao hơn mùa khô. Các điều kiện môi trường thuận lợi hơn về nhiệt độ, độ muối và lượng thức ăn trong mùa mưa đối với sự sinh trưởng phát triển của ngao so với mùa khô đã tạo ra sự khác biệt này. Ngoài ra, các yếu tố thành phần cấp hạt trầm tích bãi nuôi ngao và mật độ thả nuôi cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tốc độ sinh trưởng của ngao.


Xem/download