Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Đắc Thắng
Ngày phát hành/Issued date: 22/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Báo cáo được thực hiện từ nguồn dữ liệu được tổng hợp qua 6 chuyến khảo sát với 204 mẫu ĐVPD thu được trong hai năm 2012 và 2013. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 213 loài thuộc 5 ngành động vật, trong đó ngành Arthropoda chiếm tỉ lệ lớn nhất với 147 loài. Sinh vật lượng trung bình ĐVPD đạt 131,84 mg/m³ trong đó mùa gió Tây Nam cao hơn mùa gió Đông Bắc. Mùa gió Tây Nam, ĐVPD tập trung với mật độ cao ở gần bờ và giảm dần ra xa bờ. Mùa gió Đông Bắc, ĐVPD phân bố cao ở xa bờ và giảm dần về gần bờ. Với diện tích vùng biển nghiên cứu  80000 km, ước tính trữ lượng tức thời của ĐVPD là thức ăn cho cá vùng biển phía Tây Vịnh Bắc Bộ là khoảng 443 nghìn  tấn


Xem/download