Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Đức Linh
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2018
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


Tóm tắt:

Kết quả tính toán từ mô hình số trịchothấy các khu vực tập trung cao trứng cá (bãi đẻ)ởvùng biển ven bờ Đông Nam Bộ bị chi phối mạnh mẽ bởi chế độ thủy động lực(thủy triều, gió, sóng và lưu lượng nước của các cửa sông).Dưới tác động của chế độ thủy động lực, xu thế phát tán của khu vực tập trung caotrứng cá thể hiện rõ theo hai mùa rõ rệt: i) vào mùa gió đông bắc (tháng 2 và 11/2007)các khu vực tập trung cao trứng cá có xu thế dịch chuyển dọc theo dải ven bờ từ Vũng Tàu đến mũi Cà Mau; ii)mùa gió tây nam (tháng 5 và 8/2007) các khu vực tập trung cao trứng cá có xu thế phát tán theo chiều từ bờ rangoài khơi.Vị trí khu vực trứng cá phát tán rasau 168 giờ có thể cách xa vị trí ban đầukhoảng 30-90 hải lý. Các kết quả mô phỏng quá trình phát tán củacác khu vực tập trung cao trứng cálà cơ sở khoa học quan trọng phục vụ trực tiếp cho công tác bảo vệ và phát triển nguồn giống thủy sản.

Từ khóa: mô hình số trịMike 21, phát tán trứng cá, biển Đông Nam bộ

Abstract:

The results from the numerical model show that the areas with high concentration of fish eggs (spawning grounds) in coastal waters of the Southeast sea are strongly affected by hydrodynamic regime (tides, winds, waves and water flow of estuaries). Under the influence of hydrodynamic regime, the dispersal trend of the areas with high concentration of fish eggs was shown clearly in two distinct monsoons: i) in the Northeast monsoon (in February and November 2007), the spawning grounds tended to move to the coastal from Vung Tau to Ca Mau; ii) in the Southwest monsoon (in May and August 2007), the spawning grounds tended to disperse from shore to offshore. The location of spawning grounds that dispersed after 168 hours can be far from 30 - 90 nautical miles. The results of the simulation of dispersal of spawning grounds have a crucial role to play in scientific basis to serve the protection and development of aquatic seed sources.

Key word: Mike 21 model, dispersal of fish eggs, the Southeast sea.


Xem/download