Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Lại Huy Toản
Ngày phát hành/Issued date: 25/01/2024
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản

2) Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT

3) Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

4) Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Lại Huy Toản

5) Thành viên tham gia chính:

- ThS. Lê Văn Bôn

KS. Nguyễn Ngọc Sửa

ThS. Phạm Văn Tuyển

KS. Nguyễn Thành Công

ThS. Đỗ Văn Thành

6) Mục tiêu của nhiệm vụ: Đưa ra được có thông số kích thước cơ bản tiêu chuẩn áp dụng các cho tàu khai thác nghề mành

7) Kết quả thực hiện:

+ Phạm vi áp dụng

+ Tài liệu viện dẫn

+ Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt

+ Thông số kích thước cơ bản

+ Thư mục tài liệu tham khảo

8) Thời gian bắt đầu - kết thúc: 04/2022 - 12/2023

9) Kinh phí thực hiện: 250,0 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 250,0 triệu đồng, nguồn khác: 0 triệu đồng