Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Nguyễn Quốc Tĩnh
Ngày phát hành/Issued date: 31/10/2023
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản: Ngư trường khai thác

2) Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT

3) Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

4) Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Quốc Tĩnh

5) Thành viên tham gia chính:

+ TS. Vũ Việt Hà

+ ThS. Phạm Thành Công

+ ThS. Nguyễn Hoàng Minh

+ ThS. Trần Nhật Anh 

6) Mục tiêu của nhiệm vụ: Biên soạn dự thảo TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản: Ngư trường khai thác

7) Kết quả thực hiện:

+ Phạm vi áp dụng

+ Tài liệu viện dẫn

+ Thuật ngữ và định nghĩa, thuật ngữ viết tắt

+ Thông số kích thước cơ bản

+ Phụ lục

8) Thời gian bắt đầu - kết thúc: 01/2021 - 12/2022

9) Kinh phí thực hiện: 240 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 240 triệu đồng, nguồn khác: 0 triệu đồng