Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Nguyễn Như Sơn
Ngày phát hành/Issued date: 31/10/2023
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: TCVN: Lồng HDPE nuôi cá biển công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật

2) Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT

3) Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

4) Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Như Sơn

5) Thành viên tham gia chính:

+ ThS. Nguyễn Xuân Toản

+ ThS. Phạm Văn Long

+ ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

+ KS. Nguyễn Phước Triệu 

6) Mục tiêu của nhiệm vụ: Biên soạn dự thảo TCVN: Lồng HDPE nuôi cá biển công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật

7) Kết quả thực hiện:

+ Phạm vi áp dụng

+ Tài liệu viện dẫn

+ Thuật ngữ và định nghĩa, thuật ngữ viết tắt

+ Thông số kích thước cơ bản

+ Phụ lục

8) Thời gian bắt đầu - kết thúc: 01/2021 - 06/2022

9) Kinh phí thực hiện: 250 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 250 triệu đồng, nguồn khác: 0 triệu đồng