Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thức ăn bổ sung giàu axit béo từ vi tảo biển Chaetoceros calcitrans và Nannochloropsis oculata nhằm phục vụ sản xuất giống thủy sản

Mã: ĐT.TS.2016.753

Tác giả chính: ThS. Bùi Trọng Tâm

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1: Nghiên cứu, hoàn kỹ thuật lưu giữ tảo N. oculata và C. calcitrans làm nguyên liệu nuôi sinh khối

Nội dung 2: Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình nuôi sinh khối vi tảo C. calcitrans  và N. oculata giàu axit béo

Nội dung 3: Nghiên cứu phương pháp thu tạo và bảo quản sản phẩm cô đặc 02 loài tảo C. calcitrans và N. oculata

Nội dung 4: Nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm tảo cô đặc trong sản xuất giống hải sản

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...