Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày phát hành/Issued date: 15/11/2022
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá Hồng Mỹ thương phẩm tại tỉnh Bến Tre”

2) Cấp quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

3) Tổ chức chủ trì: Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam

4) Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

5) Thành viên tham gia chính:

STT

Họ và tên

Chức danh thực hiện đề tài

Cơ quan công tác

1

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Chủ nhiệm đề tài

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam

2

ThS. Nguyễn Xuân Toản

Thư ký đề tài

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam

3

ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

Thành viên chính

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam

4

KS. Nguyễn Phước Triệu

Thành viên chính

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam

5

KS. Trần Bảo Chương

Thành viên chính

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam

6

KS. Võ Pháp Chánh

Thành viên chính

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam

7

KS. Lê Văn Lực

Thành viên chính

Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bến Tre

8

KS. Nguyễn Thị Hiếu

Thành viên chính

Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bến Tre

9

Lượng Thị Chung

Thành viên chính

Công ty TNHH chế biến thuỷ sản Phát Huy

10

Võ Ngọc Bé

Thành viên chính

Công ty TNHH chế biến thuỷ sản Phát Huy

6) Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng quy trình nuôi thử nghiệm cá hồng mỹ thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp trong ao phù hợp với điều kiện tại Bến Tre.

- Xây dựng được mô hình nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp trong ao nuôi tôm sú công nghiệp với diện tích 0,3 ha/ao, hệ số FCR: 2,0; Kích cỡ cá thu hoạch: 0,8 - 1,0 kg/con; Năng suất: 6,3 tấn/0,9ha; Tỷ lệ sống: 70%; Thời gian nuôi: 11 tháng.

- Tập huấn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá hồng mỹ cho 100 hộ nông dân.

7) Kết quả thực hiện:

- Kết quả khảo sát khu vực nuôi tôm kém hiệu quả của huyện Thạnh Phú đã chọn địa điểm Công ty TNHH chế biến Thuỷ sản Phát Huy, địa chỉ ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre làm địa điểm triển khai mô hình nuôi cá hồng mỹ thương phẩm.

- Xây dựng được quy trình nuôi thử nghiệm cá hồng mỹ thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp trong ao phù hợp với điều kiện tại Bến Tre.

- Xây dựng được mô hình nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp tại Bến Tre với diện tích 0,3 ha/ao, hệ số FCR: 1,5; Kích cỡ cá thu hoạch: 0,8 - 1,0 kg/con; Năng suất: 8,1 tấn/0,9ha; Tỷ lệ sống: 75%; Thời gian nuôi: 8 tháng.

- Tập huấn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá hồng mỹ bằng thức ăn công nghiệp tại Bến Tre cho 100 hộ nông dân.

- Sản phẩm cá hồng mỹ (cá đù đỏ) một nắng đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

- Sản phẩm cá hồng mỹ (cá đù đỏ) OCOP 4 sao đã tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước và tỉnh Bến Tre.

8) Thời gian bắt đầu - kết thúc: Từ tháng 11/2020 đến tháng 11/2022.

9) Kinh phí thực hiện: 2.670.534.000 đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 1.551.509.000 đồng, nguồn khác: 1.119.025 đồng.