Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Nguyễn Phước Triệu
Ngày phát hành/Issued date: 18/06/2024
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá bông lau thương phẩm trong ao đất

2) Cấp quản lý: Cấp tỉnh Bến Tre

3) Tổ chức chủ trì: Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam, Viện nghiên cứu Hải sản

4) Họ và tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phước Triệu

5) Thành viên tham gia chính:

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS. Cao Văn Hùng

ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

KS. Phạm Xuân Thái

KS. Trịnh Thị Trà

ThS. Trần Xuân Lâm

KS. Nguyễn Phan Phước Long

KS. Trương Quốc Cường

KS. Đỗ Hoàng Anh

KS. Võ Thành Cơn

ThS. Trịnh Thị Ngọc Hiện

Ông Trần Anh Duy

6) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Nhằm xây dựng và cải tiến quy trình mô hình ương thuần dưỡng và nuôi thương phẩm cá bông lau trong ao đất, để đa dạng hóa đối tượng giúp người nuôi tăng thêm thu nhập trên diện tích đất.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng quy trình ương thuần dưỡng và nuôi thương phẩm cá bông lau trong ao đất (được hội đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre công nhận).

+ Giai đoạn ương thuần dưỡng: tỷ lệ sống đạt ≥ 90%, thời gian ương từ 30-45 ngày, hệ số thức ăn 1,3, chiều dài toàn thân khi thu hoạch từ 8-10 cm.

+ Giai đoạn nuôi thương phẩm: tỷ lệ sống ≥ 80%, thời gian nuôi 12 tháng, hệ số thức ăn 2,0, khối lượng thân khi thu hoạch từ 1,0-1,2 kg/con.

- Đào tạo, tập huấn cho 60 học viên về kỹ thuật ương và nuôi thương phẩm cá bông lau trong ao đất tại Bến Tre.

- Xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao cho sản phẩm cá bông lau tươi sống (nguyên con) và sản phẩm khô cá bông lau một nắng.

7) Kết quả thực hiện:

- Đã ương và thuần dưỡng được 9.100 con giống cá bông lau phục vụ cho mô hình nuôi thương phẩm, sản lượng cá thương phẩm thu hoạch đạt 7.532 kg.

- Đã hoàn thiện quy trình ương thuần dưỡng và nuôi thương phẩm cá bông lau trong ao đất và được thông qua hội đồng thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre công nhận.

+ Giai đoạn ương thuần dưỡng: mật độ ương tốt nhất là 20 con/m2, thời gian ương 35 ngày, kích cỡ con giống sau ương 9,3 cm, tỷ lệ sống 91,0%, FCR 1,2 lần và tỷ suất lợi nhuận 30%.

+ Giai đoạn nuôi thương phẩm: mật độ nuôi tốt nhất từ 1-2 con/m2, thời gian nuôi 12 tháng, khối lượng thu hoạch 1,0-1,2 kg, tỷ lệ sống 84,7-89,7%, năng suất 10,3-17,8 tấn/ha, FCR 1,96-2,02 lần, tỷ suất lợi nhuận 12,9-14,6%.

- Đã đào tạo tập huấn cho 63 hộ nuôi ở địa bàn xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại và xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú về kỹ thuật ương và nuôi thương phẩm cá bông lau trong ao đất.

- Đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao cho sản phẩm cá bông lau tươi sống (nguyên con) và sản phẩm cá bông lau một nắng.

8) Thời gian bắt đầu - kết thúc: 06/2022 - 05/2024

9) Kinh phí thực hiện: 3.642 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 1.889,0 triệu đồng, nguồn khác: 1.753,0 triệu đồng