Mùa vụ: Vụ Nam (Db ngư trường khai thác nghề rê tháng 8/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 08/2017
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_08_2017_Re_colour