Mùa vụ: Vụ Nam (DB NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC NGHỀ RÊ THÁNG 5/2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 05/2018
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_05_2018_Re_colour