Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngừ trường khai thác nghề rê tháng 2/2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 02/2018
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_02_2018_Re_colour