Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác nghề rê tháng 10/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 10/2017
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_10_2017_Re_colour