Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC NGHỀ LƯỚI VÂY THÁNG 1/2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 01/2018
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_01_2018_Vay_colour