Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC NGHỀ CHỤP MỰC THÁNG 7/2018 ) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 07/2018
Nghề: Chụp mực
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_07_2018_Chupmuc_colour