Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC NGHỀ CHỤP MỰC THÁNG 5/2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 05/2018
Nghề: Chụp mực
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_05_2018_Chupmuc_colour