Mùa vụ: Vụ Nam (DB NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC NGHỀ CHỤP MỰC THÁNG 3/2018 ) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 03/2018
Nghề: Chụp mực
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_03_2018_Chup_colour