Mùa vụ: Vụ Bắc (DBNTKT thác nghề vây tháng 03/2020) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 03/2020
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DBV032020