Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT thác nghề rê tháng 6/2019 ) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 06/2019
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DR062019