Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT thác nghề Chụp mực tháng 7/2019) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 07/2019
Nghề: Chụp mực
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DCM072019