Thời gian/Schedule: 01/12/2016 - 01/12/2018
Liên hệ/Contact: ThS. Phan Đăng Liêm - pdliem@rimf.org.vn

Nội dung:
Nội dung 1: Hoạt động xây dựng mô hình trình diễn Nội dung 2: Hoạt động tập huấn, đào tạo Nội dung 3: Hoạt động thông tin tuyên truyền