Thời gian/Schedule: 01/05/2016 - 01/08/2017
Liên hệ/Contact: ThS. Lại Duy Phương - ldphuong@rimf.org.vn

Nội dung:
Nội dung 1: Thu thập thông tin liên quan tới sản xuất nhân tạo giống và nuôi thương phẩm cá bống tro Nội dung 2: Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng quy trình sản xuất nhân tạo giống cá bống tro tại Hải Phòng Nội dung 3: Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá bống tro bằng nguồn giống nhân tạo ở Hải Phòng