Duration: 13/04/2022 - 31/12/2023

Contact: ThS. Phạm Văn Tuấn; pvtuan@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới vây cá cơm - Thông số kích thước cơ bản 2. Cấp quản lý: Cấp Bộ NN&PTNT 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Văn Tuấn 5. Mục tiêu: Đưa ra được có thông số kích thước cơ bản tiêu chuẩn áp dụng các cho tàu khai thác nghề lưới vây cá cơm 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: - Bước 1: Biên soạn dự thảo TCVN - Bước 2: Họp, hội nghị khoa học, lấy ý kiến góp ý - Bước 3: Hoàn chỉnh dự thảo và lập hồ sơ dự thảo TCVN - Bước 4: Lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT, Tổng cục thủy sản - Bước 5: Thẩm tra hồ sơ Dự thảo TCVN - Bước 6: Gửi hồ sơ dự thảo TCVN để thẩm định - Bước 7: Thẩm định dự thảo TCVN - Bước 8: Lập Hồ sơ TCVN trình duyệt - Bước 9: Trình duyệt và công bố 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản 8. Phương pháp nghiên cứu (tóm tắt):

 

Output

9. Kết quả dự kiến: TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới vây cá cơm - Thông số kích thước cơ bản 10. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 4/2022-12/2023.

 

Note