Duration: 01/01/2019 - 31/12/2020

Contact: ThS. Phạm Văn Tuấn; pvtuan@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: TCVN: Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản 2. Cấp quản lý: Cấp Bộ NN&PTNT 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Văn Tuấn 5. Mục tiêu: Xây dựng bộ Tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN – Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác Hải sản” 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: * Đề xuất lựa chọn các thông số cơ bản cho nghề lồng bẫy mực nang, mực lá - Phân tích tổng hợp, đề xuất mẫu ngư cụ xây dựng tiêu chuẩn - Rà soát mẫu lồng bẫy mực nang, mực lá TCVN 10466:2014 - Tính toán mẫu lồng bẫy khai thác mực nang, mực lá * Đề xuất lựa chọn các thông số cơ bản cho nghề lồng bẫy ốc hương - Phân tích tổng hợp, lựa chọn hình dạng mẫu ngư cụ xây dựng tiêu chuẩn - Rà soát mẫu lồng bẫy ốc hương TCVN 10466:2014 - Tính toán mẫu lồng bẫy khai thác ốc hương * Đề xuất lựa chọn các thông số cơ bản cho nghề lồng bẫy ghẹ - Phân tích tổng hợp, lựa chọn mẫu lồng bẫy ghẹ xây dựng TCVN - Rà soát mẫu lồng bẫy ghẹ trong TCVN 10466:2014 - Tính toán mẫu lồng bẫy khai thác ghẹ * Đề xuất lựa chọn các thông số cơ bản cho nghề lồng bẫy cá đáy - Phân tích tổng hợp, lựa chọn mẫu lồng bẫy cá đáy xây dựng TCVN - Tính toán mẫu lồng khai thác cá đáy 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản 8. Phương pháp nghiên cứu (tóm tắt):

 

Output

9. Kết quả dự kiến: - Báo cáo tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê bổ sung - Dự thảo TCVN: Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác Hải sản 10. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2019-12/2020.

 

Note