Thời gian/Schedule: 01/01/2018 - 01/12/2018
Liên hệ/Contact: ThS. Nguyễn Công Thành -ncthanh@rimf.org.vn

Nội dung:
- Điều tra bổ sung, thu thập thông tin, số liệu về môi trường và hiện trạng hoạt động tại các khu vực nuôi cá biển tập trung; - Quan trắc, phân tích hiện trạng chất lượng môi trường ở các khu vực nuôi cá biển tập trung: chất lượng nước biển, trầm tích, sinh vật phù du, vi sinh và bệnh thủy sản - Đánh giá chất lượng và cảnh báo môi trường cung cấp cho cơ quan quản lý (ngành, địa phương) và người sản xuất sau mỗi đợt quan trắc.