Thời gian/Schedule: 01/08/2016 - 01/07/2018
Liên hệ/Contact: Ths. Bùi Trọng Tâm, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học biển, Viện nghiên cứu Hải sản. Email: bttam@rimf.org.vn

Nội dung:
- Nghiên cứu tổng quan.</p> - Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thức ăn bổ sung giàu axit béo từ vi tảo biển C. calcitrans và N. oculata nhằm phục vụ sản xuất giống thủy sản:</p> + Nghiên cứu, hoàn thiện kỹ thuật lưu giữ bảo quản tảo giống C. calcitrans và N. oculata làm nguyên liệu nuôi sinh khối C. calcitrans và N. oculata giàu axit béo + Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và bả quản sản phẩm tảo cô đặc C. calcitrans và N. oculata + Thử nghiệm sản phảm tảo cô đặc trong sản xuất giống hải sản.