Thời gian/Schedule: 01/05/2016 - 31/08/2017
Liên hệ/Contact: Lại Duy Phương, SĐT 0983.282.690, e-mail duyphuongrimf@gmail.com

Nội dung:
Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bống tro (Bathygobius fuscus, Ruppell 1830) ở Hải Phòng, mã số: ĐT.TS.2016.752. Thời gian thực hiện: 16 tháng, từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2017. Cấp quản lý đề tài: Thành phố. Tổng kinh phí thực hiện: 836,498 nghìn đồng trong đó từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 499.589 nghìn đồng và từ nguồn tự có: 336,909 nghìn đồng . Đề tài thuộc Chương trình: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, lĩnh vực: Nông Lâm Nghiệp Thủy Sản. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lại Duy Phương, sinh ngày 24/4/1977, Q. Giám đốc Trung tâm tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ hải sản, Viện nghiên cứu Hải sản . Mục tiêu khoa học (1) Mục tiêu chung: Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương cá bống tro (Bathygobius fuscus, Ruppell 1830) ở Hải Phòng. (2). Mục tiêu cụ thể: (i) Xây dựng được quy trình sinh sản nhân tạo cá bống tro (Bathygobius fuscus, Ruppell 1830) ở Hải Phòng (ii) Xây dựng được quy trình nuôi thương phẩm cá bống tro (Bathygobius fuscus, Ruppell 1830) bằng nguồn giống nhân tạo ở Hải Phòng. Liên hệ: số điện thoại 0983.282.690 hoặc e-mail: duyphuongrimf@gmail.com. Địa chỉ cơ quan: Trung tâm tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ hải sản-Viện nghiên cứu Hải sản, 224 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng