Thời gian/Schedule: 01/01/2017 - 01/12/2019
Liên hệ/Contact: ThS. Nguyễn Xuân Thi - nxthi@rimf.org.vn

Nội dung:
- Nội dung 1: Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị đá sệt trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ, công suất tàu ≥ 400 CV. - Nội dung 2: Xây dựng 02 mô hình ứng dụng công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt trên 02 tàu câu cá ngừ vỏ gỗ (công suất tàu ≥ 400 CV).