Duration: 10/01/2021 - 31/12/2024

Contact: TS. Lê Thanh Tùng; lttung@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và công nghệ trồng rong cho năng suất, chất lượng carrageenan cao ở miền Trung. 2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thanh Tùng 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2023 4. Cấp quản lý: Bộ NN&PTNN 5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.400,000 triệu đồng 6. Mục tiêu Mục tiêu chung: - Chọn lọc được giống rong sụn cho năng suất trồng, hàm lượng và chất lượng carrageenan cao. - Xây dựng được mô hình trồng thâm canh rong sụn đạt hiệu quả cao và phù hợp với vùng biển miền Trung Việt Nam. Mục tiêu cụ thể: - Lựa chọn được 1-2 chủng rong sụn Kappaphycus alvarezii cho năng suất trồng, hàm lượng và chất lượng carrageenan cao ở Việt Nam: Tốc độ sinh trưởng ≥ 3,0% ngày; hàm lượng carrageenan ≥ 40% trọng lượng rong khô sạch; sức đông kappa (k)-carrageenan ≥ 500 g/cm2. - Hoàn thiện được quy trình nhân giống rong sụn Kappaphycus alvarezii bằng công nghệ nuôi cấy mô sẹo. - Tạo ra được 5.000 tản rong giống kích thước ≥ 5 cm được nhân giống từ mẫu rong chất lượng cao tuyển chọn được. - Xây dựng được quy trình nhân giống rong sụn Kappaphycus alvarezii kích cỡ trung gian (10-15 cm) phục vụ sản xuất đại trà. - Xây dựng được mô hình trồng rong thâm canh cho năng suất và chất lượng cao: Quy mô ≥ 0,5 ha; năng suất ≥ 40 tấn rong tươi/ha/vụ nuôi 3-4 tháng; hàm lượng carrageenan ≥ 40% trọng lượng rong khô sạch; sức đông kappa-carrageenan ≥ 500 g/cm2. 7. Nội dung thực hiện - Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng trồng, khai thác và lựa chọn nguồn giống rong sụn Kappaphycus alvarezii cho năng suất và chất lượng carrageenan cao. - Nội dung 2: Hoàn thiện hoàn thiện quy trình nhân giống rong sụn Kappaphycus alvarezii bằng phương pháp nuôi cấy mô sẹo. - Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống kích cỡ trung gian (10-15 cm) rong nuôi cấy mô phục vụ nhu cầu sản xuất đại trà. - Nội dung 4: Xây dựng mô hình trồng thâm canh rong sụn cho năng suất và chất lượng cao từ nguồn giống nuôi cấy mô tại vùng ven biển miền Trung. * SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI 9. Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: Dạng I: + 1-2 chủng going rong sụn có năng suất và chất lượng cao: Tốc độ sinh trưởng ≥ 3 %/ngày; hàm lượng carragenan ≥ 40% trọng lượng khô sạch; sức đông kappa-carragenan ≥ 500 g/cm2. + Rong sụn giống từ phương pháp nuôi cấy mô với các chủng giống gốc đã lựa có chất lượng cao: Tản ích thước ≥ 5 cm. Số lượng ≥ 5.000 tản rong giống. Dạng II: + Kết quả đánh giá thực trạng trồng, chế biến, thương mại và chuỗi giá trị rong carrageenan ở Việt Nam và đề xuất giải pháp phát triển. + Quy trình nhân giống rong sụn bằng phương pháp nuôi cấy mô sẹo. + Quy trình nhân giống kích cỡ trung gian (10-15 cm) rong nuôi cấy mô phục vụ nhu cầu sản xuất đại trà. + Báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thâm canh rong sụn cho năng suất và chất lượng cao từ nguồn rong giống nuôi cấy mô tại vùng ven biển miền Trung. + Mô hình kỹ thuật trồng thâm canh rong sụn từ nuôi cấy mô cho năng suất và chất lượng cao (quy mô 0,5 ha) + Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài. Dạng III: + Dự kiến 02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Tham gia đào tạo 01 Thạc sỹ, ngành Công nghệ sinh học

 

Output

 

Note