Duration: 01/01/2024 - 31/12/2026

Contact: TS. Nguyễn Phi Toàn; nptoan@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa hệ thống thiết bị khai thác cho nghề lưới vây 2. Cấp quản lý: Cấp Bộ NN&PTNT 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Phi Toàn 5. Mục tiêu: * Mục tiêu chung: Cơ giới hóa, hiện đại hóa hệ thống thiết bị khai thác nhằm nâng cao nǎng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn lao động và hiệu quả kinh tế. * Mục tiêu cụ thể: - Đưa ra được bộ hồ sơ thiết kế bố trí, lắp đặt hệ thống thiết bị khai thác đồng bộ cho tàu lưới vây có kích thước chiều dài lớn nhất ≥ 24 mét. - Xây dựng được 01 hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ cho nghề lưới vây (Hệ thống thu dây giềng rút bằng tang thành cao; thiết bị thu lưới bằng tời treo, điều chỉnh độ cao; hệ thống chà rạo, có thiết bị phao dò cá kết nối với tàu). - Xây dựng được Quy trình công nghệ khai thác hải sản bằng hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ trên tàu lưới vây: giảm 20% lao động trên tàu, hiệu quả kinh tế tǎng 15% và được đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật. - Xây dựng được 01 mô hình thực nghiệm hệ thống thiết bị khai thác đồng bộ cho tàu lưới vây có kích thước chiều dài lớn nhất ≥ 24 mét, hiệu quả kinh tế tăng 15%. 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: - Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá công nghệ khai thác và trang thiết bị khai thác của nghề lưới vây - Nội dung 2: Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa hệ thống thiết bị khai thác cho nghề lưới vây - Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ khai thác hải sản bằng hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ trên tàu lưới vây 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản

 

Output

8. Kết quả dự kiến: * Sản phẩm Dạng I: - 01 Hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ cho nghề lưới vây - 01 bộ Mẫu tời treo thu lưới vây - 01 bộ Mẫu tang thành cao thu dây giềng rút - 01 bộ Mẫu chà rạo có thiết bị phao dò cá kết nối với tàu * Sản phẩm Dạng II: - 01 Hồ sơ thiết kế và xây dựng sơ đồ bố trí, lắp đặt hệ thống trang thiết bị phục vụ khai thác trên tàu lưới vây khơi - 01 Quy trình công nghệ khai thác hải sản bằng hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ trên tàu lưới vây khơi - 01 Mô hình thử nghiệm ứng dụng hệ thống thiết bị khai thác đồng bộ cho tàu lưới vây có kích thước chiều dài lớn nhất ≥ 24 mét * Sản phẩm Dạng III: - 02 bài báo đăng trên Tạp chí KH&CN chuyên ngành trong nước - Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành: Khai thác thủy sản hoặc quản lý nghề cá 9. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2024-12/2026

 

Note