Thời gian/Schedule: 01/06/2017 - 01/05/2019
Liên hệ/Contact: ThS. Phan Đăng Liêm - pdliem@rimf.org.vn

Nội dung:
Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng nghề lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam Nội dung 2: Nghiên cứu ứng dụng, cải tiến máy thu lưới thủy lực cho tàu làm nghề lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam Nội dung 3: Nghiên cứu thử nghiệm máy thu lưới thủy lực trên tàu lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam. Nội dung 4: Chuyển giao kỹ thuật vận hành máy thu lưới thủy lực cho tàu lưới rê tầng đáy. Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình