Duration: 23/06/2023 - 30/06/2025

Contact: ThS. Bùi Trọng Tâm; bttam@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm axít hữu cơ từ vi sinh vật bổ sung vào thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản 2. Cấp quản lý: Thành phố Hải Phòng 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Trọng Tâm 5. Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm axít hữu cơ từ vi sinh vật bổ sung vào thức ăn nuôi trồng thủy sản. 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: Nội dung 1: Nghiên cứu kỹ thuật lưu giữ các chủng vi sinh vật làm nguyên liệu lên men sinh khối thu nhận axit hữu cơ Nội dung 2: Nghiên cứu điều kiện lên men các chủng vi sinh vật sinh axít hữu cơ Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật thu hồi các sản phẩm lên men từ các chủng vi sinh vật sinh axit hữu cơ Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm axit hữu cơ từ vi sinh vật Nội dung 5: Thử nghiệm xuất chế phẩm và hoàn thiện quy trình 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản

 

Output

8. Kết quả dự kiến: - Quy trình trình công nghệ sản xuất chế phẩm axit hữu cơ từ vi sinh vật: Hàm hàm lượng axit hữu cơ (citric (citrate) >15%; lactic, (lactate) > 15%) - Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài (kèm 02 đĩa CD) (Tổng hợp đầy đủ các kết quả nghiên cứu đảm bảo khoa học) 9. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 6/2023 - 6/2025

 

Note