Thời gian/Schedule: 01/12/2015 - 01/05/2019
Liên hệ/Contact: TS. Vũ Việt Hà, vvha@rimf.org.vn

Nội dung:
- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân loại vùng biển theo chức năng hệ sinh thái - Nghiên cứu xây dựng sơ đồ phân bố các vùng biển theo hệ sinh thái phục vụ quản lý nghề cá - Nghiên cứu phân vùng quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái - Nghiên cứu đề xuất nguyên tắc và phương thức khai thác hải sản ở các vùng sinh thái - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý nghề cá và kiến nghị điều chỉnh chính sách trong quản lý nghề cá biển.