Thời gian/Schedule: 01/09/2017 - 01/08/2020
Liên hệ/Contact:

Nội dung:
1. Tổng quan tình hình điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản ở vùng biển Tây Nam Bộ 2. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các yếu tố môi trường, đa dạng sinh học, nguồn lợi hải sản và hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên ở vùng biển Tây Nam Bộ 3. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học về đa dạng sinh học, nguồn lợi hải sản và giải pháp bảo tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật ở vùng biển Tây Nam Bộ 4. Nghiên cứu, thiết kế, biên soạn các tài liệu kỹ thuật, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật ở vùng biển Tây Nam Bộ 5. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất mô hình sử dụng hợp lý đa dạng sinh học và nguồn lợi cá cơm ở vùng biển Tây Nam Bộ có sự tham gia quản lý của cộng đồng.