Thời gian/Schedule: 01/11/2016 - 01/10/2019
Liên hệ/Contact: ThS. Đỗ Anh Duy; daduy@rimf.org.vn

Nội dung:
1. Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá đặc trưng về điều kiện tự nhiên, sinh thái, môi trường các đảo tiền tiêu. 2. Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố và trữ lượng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu. 3. Nội dung 3: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi, khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế ở các đảo tiền tiêu. 4. Nội dung 4: Xây dựng định hướng phát triển và quản lý nguồn lợi rong biển ở các đảo tiền tiêu. 5. Nội dung 5: Đề xuất, xây dựng mô hình; đào tạo tập huấn, phổ kỹ thuật nuôi trồng rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu.