Thời gian/Schedule: 01/01/2018 - 01/12/2020
Liên hệ/Contact: TS. Bùi Thị Thu Hiền - btthien@rimf.org.vn

Nội dung:
Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá tổn thất sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ (nghề chụp, lưới vây, lưới rê, kéo đôi và câu cá ngừ đại dương). Nội dung 2: Đánh giá thử nghiệm bằng Bộ tiêu chí mức độ tổn thất sau thu hoạch một số sản phẩm thủy sản chủ lực của tàu khai thác xa bờ (nghề chụp, lưới vây, lưới rê, kéo đôi và câu cá ngừ đại dương). Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch đối với tàu cá xa bờ ở Việt Nam