Thời gian/Schedule: 01/01/2018 - 01/12/2020
Liên hệ/Contact:

Nội dung:
Nội dung 1: Hoàn thiện công nghệ sản xuất vi tảo biển tươi phục vụ sản xuất giống thủy sản Nội dung 2: Sản xuất thử nghiệm vi tảo biển tươi phục vụ sản xuất giống thủy sản Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả sản phẩm vi tảo biển trong ương nuôi giống thủy sản Nội dung 4: Tổ chức thương mại hóa sản phẩm và đánh giá hiệu quả của dự án