Thời gian/Schedule: 01/01/2017 - 01/06/2018
Liên hệ/Contact: ThS. Nguyễn Xuân Thi - nxthi@rimf.org.vn

Nội dung:
1. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Thi 2. Thời gian thực hiện: 01/2017 - 6/2018 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Mục tiêu: Xây dựng được tiêu chuẩn quốc gia: Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ 5. Nội dung chính: - Tổng hợp các tài liệu (các báo cáo KH, sách, bài báo…) trong nước có liên quan đến tiêu chuẩn; - Điều tra khảo sát một số tỉnh trọng điểm để thu thập bổ sung, cập nhật quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ; - Biên soạn dự thảo TCVN; - Hội thảo xin ý kiến góp ý (phía Bắc, phía Nam); - Xin ý kiến chuyên gia; - Hoàn chỉnh dự thảo TCVN; - Nghiệm thu cơ sở; - Nghiệm thu tại Bộ NN&PTNT (Tổng cục Thủy sản); - Thẩm định tại Bộ KH&CN; - Trình duyệt và công bố. 6. Sản phẩm chính: Dự thảo TCVN - Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ; Thuyết minh dự thảo. 7. Tổng kinh phí từ NSNN: 200 triệu đồng.