Thời gian/Schedule: 01/03/2017 - 01/06/2018
Liên hệ/Contact: ThS. Phan Đăng Liêm - pdliem@rimf.org.vn

Nội dung:
1. Chủ nhiệm: ThS. Phan Đăng Liêm 2. Thời gian thực hiện: 3/2017 – 6/2018 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Mục tiêu: đưa ra được quy trình bảo quản cá ngừ đại dương phù hợp thực tiễn, nâng cao chất lượng và giảm tổn thất sau thu hoạch. 5. Nội dung chính: Tìm hiểu văn bản pháp lý liên quan; Tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước; Điều tra khảo sát bổ sung. 6. Sản phẩm chính: Dự thảo TCVN - Quy trình bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cá ngừ đại dương; Thuyết minh dự thảo. 7. Tổng kinh phí từ NSNN: 200 triệu đồng.