Thời gian/Schedule: 01/03/2017 - 01/06/2018
Liên hệ/Contact: TS. Nguyễn Phi Toàn - nptoan@rimf.org.vn

Nội dung:
1. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Phi Toàn 2. Thời gian thực hiện: 3/2017 – 6/2018 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Mục tiêu: tiêu chuẩn hóa lưới chụp. 5. Nội dung chính: Tìm hiểu văn bản pháp lý liên quan; Tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước; Điều tra khảo sát bổ sung. 6. Sản phẩm chính: Dự thảo TCVN - Lưới chụp - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác; Thuyết minh dự thảo. 7. Tổng kinh phí từ ngân sách NN: 200 triệu đồng.