Thời gian/Schedule: 01/01/2018 - 01/12/2018
Liên hệ/Contact: ThS. Đặng Minh Dũng - dmdung@rimf.org.vn

Nội dung:
Nội dung 1:Bảo tồn, lưu giữ an toàn 8 nguồn gen hải sản kinh tế, quí hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở biển Việt Nam: Nội dung 2: Tiếp tục đánh giá chi tiết 08 nguồn gen hải sản đã được thu thập từ năm 2012 nay. Nội dung 3: Tư liệu hóa nguồn gen